terms & conditions

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
I. Общи условия за ползване на уебсайта на „KNG LOGISTICS” LTD
I.1. Обхват на приложение и обхват на услугите
(1) Настоящите условия за ползване уреждат използването на уебсайтовете на „„ KNG LOGISTICS “LTD www.knglogistics.com.

(2) Тази страница съдържа общите условия за използване на уебсайта. Чрез зареждане или използване на уебсайта всички потребители и посетители потвърждават валидността на общите условия за ползване. „KNG LOGISTICS” LTD си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време и по свое усмотрение.

(3) Алтернатива за регистрирани потребители:
Като кликнете върху полето „Съгласен съм“ или „Изпращане“. Потребителят се съгласява, че условията за ползване на уебсайта ще бъдат задължителни за потребителя. „KNG LOGISTICS” LTD си запазва правото да променя настоящото изискване по свое усмотрение. Потребителят трябва отново да даде съгласие за променените изисквания за използване, както е описано по-горе, като натисне полето „Съгласен съм“ или „Изпрати“, за да продължи да използва услугите на „„ KNG LOGISTICS “LTD.

(4) На уебсайта групата „KNG LOGISTICS” LTD предлага информация, свързана със сферата и компанията, на клиенти, транспортни и други партньори, както и на кандидати за работа.

(5) „KNG LOGISTICS“ LTD има право да спре уебсайта, изцяло или частично, и да промени съдържанието, съответно услугата по своя преценка. „КНГ ЛОГИСТИКС” ООД не гарантира по никакъв начин непрекъснатото наличие на уебсайта на „КНГ ЛОГИСТИКС” ООД. Не могат да се подават претенции относно използването или поддръжката на уебсайта на „KNG LOGISTICS” LTD.

I.2. Защитени права / интелектуална собственост
(1) Цялото съдържание на уебсайта (илюстрации, текстове, формулировки, марки, снимки, видеоклипове, графики) са интелектуална собственост на „KNG LOGISTICS” LTD или на неговите договорни партньори. Използването на уебсайта на „„ KNG LOGISTICS “LTD предоставя на потребителя лиценз или други права на ползване по отношение на правата, намерени на сайта (например, защитени търговски права, авторски права и подобни защитени права и др.). Търговски марки, снимки, текстове, части от текстове или друго съдържание на уебсайта на „„ KNG LOGISTICS “LTD не могат да бъдат променяни, копирани, възпроизвеждани, допълвани или използвани по друг начин без предварително писмено съгласие на„ „KNG LOGISTICS“ LTD. Разрешено е само възпроизвеждането, обработката или използването на материали, които са изрично предоставени за употреба.

I.3. отговорност
(1) „„ KNG LOGISTICS “LTD носи отговорност за евентуални щети, които могат да бъдат нанесени на потребителя в резултат на използване на уебсайта на„ KNG LOGISTICS “LTD, само в случай на умишлени действия или груба небрежност.

(2) „„ KNG LOGISTICS “LTD не може да носи отговорност за щети или загуби, понесени от потребителя, преки или косвени, независимо дали те произхождат от договора, право на обезщетение или друго, в случай че същото попада в една от следните категории:

2.1. Пропуснати ползи или косвени щети;
2.2. Случайни загуби и пропуснати ползи;
2.3. Пропуснати ползи за бизнеса;
2.4. Увреждане на репутацията и загуба на данни;

(3) „„ KNG LOGISTICS “LTD положи всички разумни усилия, за да гарантира, че информацията, предоставена на уебсайта на„ „KNG LOGISTICS“ LTD, е точна и пълна към момента на публикуването му. „„ KNG LOGISTICS “LTD не се ангажира с обещания и не поема никаква отговорност или гаранции по отношение на информацията, предоставена на уебсайта, като файлове за изтегляне, услуги, предлагани от трети страни, външни връзки или друго съдържание, използвани директно или косвено от уебсайт на „„ KNG LOGISTICS “LTD или такъв, който може да се намери от този уебсайт. Освен това „„ KNG LOGISTICS “LTD си запазва правото да прави промени или да допълва предоставената информация без предварително уведомление.

(4) Групата WALTER GROUP не може да носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба от неправилна употреба на потребителския акаунт от самия потребител, поради неправилна употреба или загуба на идентификационни данни или на данните, записани от потребителя.

I.4. наличност
(1) „KNG LOGISTICS“ LTD прилага всички разумни усилия за осигуряване на постоянно функциониране и достъп до уебсайта – съответно според наличните технически, икономически, фирмени и организационни възможности.

(2) „„ KNG LOGISTICS “LTD не поема отговорност или гарантира, че уебсайтът на група„ „KNG LOGISTICS“ LTD или нейното съдържание ще бъде по всяко време или изобщо достъпно, че не съдържа грешки или че грешките ще да бъдат коригирани или че уебсайтът на „KNG LOGISTICS“ LTD или спомагателните средства не съдържат вируси или други опасни компоненти. „„ KNG LOGISTICS “LTD изрично изключва всякаква отговорност за щети от всякакъв вид, произтичащи от предоставянето на уебсайта на„ „KNG LOGISTICS“ LTD или спомагателните технически средства, доколкото е разрешено от закона.(3) „„ KNG LOGISTICS “LTD не поема отговорност за периоди, през които няма достъп поради технически или други проблеми.

I.5. външни връзки
Уебсайтът на „„ KNG LOGISTICS “LTD съдържа външни връзки, водещи до уебсайтове на трети страни. „„ KNG LOGISTICS “LTD не може да контролира наличността, качеството или съдържанието на външни уебсайтове, връзки към които са предоставени и не може да носи отговорност за съдържание на такива външни уебсайтове, което е в нарушение на действащото законодателство или причинява вреда на потребителите по какъвто и да е начин.

I.6. Защитени страници
Уебсайтът включва SSL сертификат. Този SSL сертификат включва не само ефективното криптиране на данните на потребителите по време на прехвърлянето им на уеб сървъра, но и идентификацията на доставчика „„ KNG LOGISTICS “LTD, както и удостоверяване на автентичността на сайта, за да го предпази от риболов. атаки.
Потребителят декларира, че е запознат с общите разпоредби на SSL сертификата и потребителското споразумение с крайния клиент и че е чел и се е съгласил с тях. „„ KNG LOGISTICS “LTD не носи никаква отговорност пред потребителя във връзка с потребителя на SSL сертификат.

I.7. Пароли и потребителски акаунти
(1) Определени услуги (например …………………………………………., Клиентски портал ………………………………) са достъпни само за регистрирани потребители. След регистрация и проверка от „KNG LOGISTICS” LTD потребителят ще получи парола, позволяваща достъп до потребителския акаунт.

(2) Потребителят е отговорен за запазването на поверителна паролата и другите налични данни, както и за всички подобни дейности, свързани с потребителския акаунт. „„ KNG LOGISTICS “LTD трябва незабавно да бъде уведомен за всяко неоторизирано използване на потребителския акаунт за други нарушения на сигурността. Регистрацията на потребителския акаунт, съответно абонамент за абонамент, е свързана с номера на партньора на потребителя. Потребителят няма право да разкрива или предоставя на партньора номер или парола на трети страни. Разкриването на номера на партньора и / или паролата на потребителя може да доведе до спиране на потребителския акаунт, съответно до прекратяване на абонамента.

(3) Подробностите, съдържанието и информацията, известни на потребителя във връзка с този потребителски акаунт, не трябва да бъдат разкривани на неоторизирани трети страни.

(4) „„ KNG LOGISTICS “LTD си запазва правото, без да е необходимо да посочва причина, да разреши или да откаже регистрация на абонамент за абонаментна услуга. Освен това „KNG LOGISTICS“ LTD има право, без да посочва причина, да блокира всеки потребителски акаунт или някакви специфични абонаментни услуги.

I.8. Зареждане на разрушителни материали
„„ KNG LOGISTICS “LTD забранява зареждането на компютърни програми, файлове или други материали, съдържащи разрушителни или увреждащи елементи като вируси, повредени файлове,„ скрити “файлове (като изображения, включени в аудио файлове), червеи, троянски коне или ботове за превъртане , множество настройки на екрана или други дейности, които могат напълно да унищожат целостта на уебсайта или на онлайн комуникацията.

I.9. Електронни атаки
(1) Забранени са всякакви електронни атаки срещу уебсайта на „KNG LOGISTICS“ LTD, на всички данни от група WALTER GROUP, свързани с него или срещу данните на конкретни потребители.
(2) Всяка електронна атака води до незабавно спиране на потребителя, в чиято сфера попада атаката, и ще бъде преследвана съгласно гражданския и наказателния закон.

II. Разни

II.1. компетентност
Настоящите условия за ползване на уебсайта се основават на българското и европейското законодателство. Съдът се определя като компетентен съд за решаване на всякакви спорове. Българското законодателство се прилага изключително, а ратифицираното европейско и международно частно право също се прилага.

II.2. Промени и допълнения, клауза за отделяне
(1) Всякакви изменения и допълнения на настоящия договор могат да се правят само в писмена форма. Всички устни споразумения се считат за невалидни.

(2) В случай, че някоя или няколко разпоредби на настоящия договор станат невалидни по някакъв начин, това няма да повлияе на валидността на останалото съдържание на договора.