Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

От датата на създаването си „„ KNG LOGISTICS “LTD е символ на безопасност, качествено обслужване и висок стандарт. Чрез енергия и ангажираност постигаме резултатите, които клиентите на „KNG LOGISTICS” ООД очакват. Ние се стремим да надхвърлим очакванията на нашите клиенти и това е причината правилният избор за МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ПРЕВОЗ, ПЪЛНИ ТРАНСПОРТНИ ТРАНСПОРТИ, ПАРЦЕЛИ, ПАЗАРИ ЗА ОТПАДЪЦИ, ОГРАНИЧЕН ТРАНСПОРТ, ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ; ТЪРГОВИЯ И ПОСЛЕДВАНЕ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, КОЗМЕТИКА И ХРАНА е „KNG LOGISTICS” LTD. Ние уважаваме неприкосновеността на правото на неприкосновеност на личния живот, на бизнеса и нашите усилия са насочени към защитата на данните, които обработваме, което е сведено до минимум и защитено до максимум.

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася за вашите лични данни, когато посещавате www.knglogistics.com или използвате нашите услуги чрез този сайт и не се прилага за други сайтове или услуги, които ние притежаваме или контролираме. Той е приложим за всички посетители на нашия сайт и има за цел да ви помогне да разберете какъв вид лични данни събираме, причините за такова събиране и какво правим с него.

Бихме искали да знаете как използваме вашата информация и начина, по който можете да упражнявате правата си.

Тази политика за защита на личните данни има за цел да ви информира за начина, по който управляваме вашите лични данни, какви са вашите права за поверителност и как законът ви защитава. Когато използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате потребителски профил, приемате, че сте прочели и разбрали настоящата Политика за защита на личните данни, както и нашата политика за използването на „бисквитките“.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ПОДРОБНОСТИ НА АДМИНИСТРАТОРА
Компанията, която ви предоставя услуги на този уебсайт в качеството на контролер на данни е „„ KNG LOGISTICS ”LTD, ЕИК: 205119188, със седалище и адрес на управление: град София, община София, област София, ул. Кожух Планина 11, ул. ап. 104, представлявано от Герасим Николаев Русанов, имейл: office@knglogistics.com; телефон: +359 882 347 505

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И НАПРАВИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО им
Личните данни са данни, които описват или са свързани с някого в негово / нейно лично качество. Това са данни, които могат да бъдат използвани за идентифициране на човек.
Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услуги на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само на законни основания. Ние не продаваме или разкриваме по никакъв начин вашите лични данни.

Ние обработваме следните лични данни на физически лица с цел постигане на следните цели:
Данни за клиента в качеството му на физическо лице и / или в качеството на представител на юридическо лице, клиент на „KNG LOGISTICS” LTD: пълно име, личен номер, данни от идентификационния документ, имейл адрес, телефонен номер , адрес за кореспонденция, постоянен адрес.

Данните за идентификация като имена, личен номер, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция са необходими за нас, за да установим вашата самоличност при сключване на договорни отношения с цел предоставяне на посреднически услуги в сферата, в която работи нашата компания, както е описано по-горе, както и за подготовката на необходимите документи в това отношение.

Нуждаем се от имейл адреса, телефонния номер на мобилния телефон и адреса, за да се свържем с вас във всеки момент на изпълнение на услугите, необходими за успешното им и навременно завършване, както и за да отговорим на всички въпроси или въпроси, които може да имате.

В случай, че сте дали изричното си съгласие и при спазване на разрешенията на вашето устройство, ако публикувате на нашия сайт, ние автоматично събираме и обработваме информация за вашето действително местоположение, включително IP адрес, GPS, Wi-Fi точки за достъп и мобилни станции.

Личната информация се събира в момента, в който потребителите се регистрират, изискват информация, регистрират се за събития, кандидатстват за работа или публикуват мнения чрез дискусионни форуми или анкети.
Когато получим запитване от вас чрез някоя от нашите формуляри за контакт, ние ще използваме данните за контакт, които ни бяха предоставени, за да се свържем с вас и да предоставим необходимата информация или помощ.

Ние не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи, както и данни, свързани със здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

Когато получим запитване от лице чрез някоя от нашите формуляри за контакт, ще използваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем с него и да предоставим информацията или помощта, от която се нуждае.

Бихме искали да използваме вашия имейл и телефонния ви номер, за да ви изпратим информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, от които можете да се възползвате. Ние ще направим това само ако ни дадете съгласието си за получаване на такава информация:
 по имейл;
 чрез SMS;
 по телефон;
 от всичко по-горе.

Вашето съгласие е доброволно и вие ще можете да използвате нашите услуги, независимо дали решите да го предоставите или да го откажете. Въпреки че ние вярваме, че подобна информация би била полезна за вас, тъй като ще отразява развитието на услугите, които предлагаме, най-новите ни проекти в сферата на бизнеса, в които „KNG LOGISTICS“ ООД се занимава, както и оферти, пригодени към вашите индивидуални интереси и запитвания.
Няма да използваме вашите данни за контакт, за да рекламираме продукти или услуги на трети страни.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на такава информация по всяко време, като се свържете с служителя по защита на личните данни на следния имейл: office@knglogistics.com

ОСНОВНИТЕ, НА КОИТО ИЗПОЛЗВАме ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Обработката на вашите лични данни е необходима, за да може „KNG LOGISTICS“ LTD да предостави посреднически услуги в сферата на международния и вътрешен транспорт, превоз и търговия, доколкото това се изисква от „KNG LOGISTICS“ LTD, тъй като както и за собствените си правни интереси, както и тези на нейните изпълнители, с цел упражняване на икономическа дейност и доколкото обработването на лични данни е ограничено до минималната обработка, необходима за тази цел.

Приемаме, че всеки от вас ще предоставя само своите лични данни, които са актуални към момента на предоставянето им. Всеки човек декларира, че данните му принадлежат и че ги предоставя доброволно.

„KNG LOGISTICS” LTD не може да носи отговорност за събирането или законната обработка на данни от трети страни, посочени от вас, когато посещавате нашия сайт.

По отношение на лицата, с които предстои да подпишем договор за посредничество във връзка с нашата икономическа дейност, обработваме следните данни: Пълно име, данни от идентификационния документ, подробности от документите, свързани с товарите, данни от транспортната поръчка както и други данни, които са необходими за идентификация на дадено лице, с цел подготовка и издаване на съответните документи във връзка с предоставянето на услугите на „KNG LOGISTICS” LTD.

Ние ще използваме вашите лични данни за маркетингови цели само с вашето изрично съгласие. Липсата на съгласие или оттеглянето му не влияе върху възможността да използваме нашите услуги за посредничество по никакъв начин.

Всеки Потребител има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време чрез изпращане на съобщение до имейл адреса. Това не засяга легитимността на обработката, която извършихме въз основа на предварително дадено съгласие.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАме ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставените ни лични данни се обработват както автоматично, така и ръчно и се защитават с адекватни мерки за сигурност, като се вземат предвид постиженията на техническия прогрес, разходите за внедряване, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. „КНГ ЛОГИСТИКС“ ООД въведе подходящи административни, технически, персонални и физически мерки, за да защити личните данни, с които разполага, от загуба, кражба, неразрешено използване, разкриване или промяна.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Цялата информация, която получаваме от вас, се съхранява на защитени сървъри и ние сме реализирали широк спектър от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защитата на вашите лични данни, включително защита от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за безопасността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовни тестове.

Личните данни са достъпни само за упълномощени лица, нуждаещи се от такъв достъп с цел извършване на работата си по отношение на предоставянето на нашите услуги, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като поверителна в съответствие с принципите на легитимност, добросъвестност, конфиденциалност и точност.

Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без правни или договорни основания, не продаваме или разпространяваме такива данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ДЕЦА
Ние предоставяме услуги и позволяваме на нашия уебсайт да се използва само от лица над 18 години.

В случай, че е необходимо да обработваме личните данни на дете, ние винаги ще искаме изричното съгласие за обработката на данните на детето (ако е над 14 години) и от неговите законни представители (родители или законни настойници).КОЙТО има достъп до личните си данни
Компанията предоставя достъп до вашите лични данни на следните категории получатели в рамките на Европейския съюз.
а) трети страни доставчици на услуги, на които са поверени дейности, свързани с обработването и които са надлежно назначени като обработващи лични данни, ако това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни услуги или услуги за поддръжка на „KNG LOGISTICS” LTD и подобни организации, предоставяне на ИТ услуги, експерти, консултанти, адвокати;
б) Асоциирани страни в качеството си на администратори на данни или обработващи данни;
в) Компетентни органи за спазване на действащото законодателство.

КАКВО СА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право по всяко време:
• да поискате потвърждение дали някакви лични данни, свързани с вас, са обработени и да поискате копие на вашите лични данни, както и информация относно събирането, обработката и съхранението на вашите лични данни.

• да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити по някое от следните основания: личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани; в случай, че сте възразили срещу обработването, в случай че обработването е незаконно; в случай че данните се обработват въз основа на вашето съгласие и решите да оттеглите това съгласие; в случай, че личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правна уредба съгласно законодателството на ЕС или законодателството на държава-членка, която е приложима за администратора на данни.

Изтриването на вашите лични данни може да бъде отказано по следните причини: упражняване на свобода на изразяване и право на информация, за изпълнение на законово задължение на „KNG LOGISTICS” LTD или за изпълнение на задача от обществен интерес, или в хода на упражняване на официални правомощия, предоставени на „KNG LOGISTICS” LTD; за установяване, упражняване или защита срещу правни искове.

• да поискате вашите лични данни да бъдат коригирани, в случай че са неточни или допълнени в случай, че са непълни.

• да поискате обработването на вашите лични данни да бъде ограничено, ако е приложимо и при наличие на основанията за такова ограничение, като например: възразите срещу точността на личните данни, за период, позволяващ „KNG LOGISTICS“ LTD да провери точността на личните данни; обработването е незаконно, но не желаете личните данни да бъдат изтривани, а само използването им да бъде ограничено; „KNG LOGISTICS” LTD вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на вашите собствени правни претенции; сте възразили срещу обработването и чакате проверка дали правните основания на „KNG LOGISTICS” LTD имат приоритет пред вашите интереси.

• да поискате да получите личните данни, свързани с вас, които сте предоставили на „KNG LOGISTICS” LTD, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор на данни, в случай че обработката се основава на съгласие или договорно задължение и обработката се извършва автоматично;

• да подадете възражение пред служителя по защита на личните данни срещу такова обработване на вашите лични данни, при условие че има основания за това.

Можете да изпратите заявката си на имейл адрес office@knglogistics.com Моля, включете в заявката си имейл адреса, име, адрес и телефонен номер и ясно посочете каква информация искате да получите, промените, актуализирайте, скрийте или изтрийте.

Трябва да знаете, че дори след премахване на потребителския ви профил или след като поискате изтриване на вашите данни, копия на определена информация от вашия профил може да остане видима при определени обстоятелства, например, в случай че сте споделили информация със социални медии или други услуги, или в в случай, че съхраняването на такива копия е необходимо за спазване на определени законови задължения или правна защита. Поради естеството на осребряване вашият профил може да не стане веднага невидим за останалите. Също така можем да съхраняваме архивна информация на нашите сървъри, свързана с вашия профил, за известно време след изтриването или искането за изтриване, при условие че това е необходимо за спазване на приложимото законодателство.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. В случай че повече не желаете да получавате рекламни или маркетингови имейл писма от нас в бъдеще, можете да се откажете да получавате такива електронни писма, като следвате инструкциите за отписване, намерени в нашите съобщения. Можете също да изпратите заявка на посочения по-долу адрес.
За да можем да ви предоставим пълната ни помощ, моля, предоставете ни точна информация за вас и моля, предоставете подробности във вашата заявка. Възможно е да можем да ви помолим за допълнителна информация, докато упражнявате правата си, за да потвърдите самоличността си и да предоставите вашата заявка.Моля, имайте предвид, че в случай че вашите искания се считат за неоснователни или прекомерни поради тяхната повтаряемост, ние можем:
1. налагат такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информация или комуникация или предприемане на исканите действия, или
2. отказват да предприемат действия по такова искане.

Ние ще положим всички възможни усилия да се съобразим с вашата заявка в рамките на 30 дни от получаването ѝ. Ако е необходимо, посоченият период може да бъде удължен с още два месеца, като се вземе предвид сложността и броя на заявките.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние ще съхраняваме вашите лични данни за времето, необходимо за изпълнение на задачите, за които са били събрани данните, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

В края на периода на съхранение личните ви данни ще бъдат изтрити или анонимни.

Данните, събрани в момента на първоначалния контакт с лицето, се съхраняват за период от 5 години.

Данните, предоставени ни при подаване на оферта през нашия сайт, ще се съхраняват за период от 5 години.

В случай на подписване на договор за посредничество, данните ще се съхраняват за период от 5 години след прекратяването на договора.

Данните за местоположението ще се съхраняват за период от 5 години.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
„KNG LOGISTICS” LTD си запазва правото да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, включително, но не само, в случай на промени в действащото законодателство и подробни наредби, инструкции, изявления и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта, за да се информират потребителите.

НАДЗОРЕН ОРГАН
За да упражните правата си, както и в случай, че имате въпроси, свързани със защитата на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както следва:
Адрес: 1592 София бул. Цветан Лазаров 2
телефон: +359 2 915 3580 Факс +359 2 915 3525
Имейл: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Ако имате въпроси относно настоящата политика за защита на личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас на следния адрес: office@knglogistics.com